ALT OM OS

Webmaster
Oliver Bay Birkkjær
Udsigten 5
8983 Gjerlev
Mobil: 61545438

Ollibb1234@gmail.com

 • Ommersysselhallen Stangerumvej 14 Øster Tørslev 8983 Gjerlev
  Link til Ommersysselhallens hjemmeside: www.Ommersysselhallen.dk
 • Dalbyover stadion Stadionvej 39 Dalbyover 8970 Havndal

Nyt fra Støtteforeningen

Støtteforeningen har ca. 300 medlemmer, der hvert år betaler et kontingent på 100 kr.
I år har støtteforeningen blandt givet tilskud til fodbolddrenge, der skulle på udenlandstur til Barcelona og til en springbane til de yngste gymnaster.
Støtteforeningen giver kun tilskud til ture og rekvisitter til ungdomsholdene i klubben, og støtten kan være afgørende for om et hold kommer til stævne, eller om der er råd til at købe nye og spændende rekvisitter til afdelingerne.

Årets vindere:
Hvert år trækkes der lod om vingaver til foreningens medlemmer.
I år er de heldige vindere: Jørgen Gammelby, Anna Pedersen, Karsten Brun, Lene Sørensen, Irene Christensen, Rikke Thorsen, Kim Møller, Leif Vestergaard, Morten Hansen, Kresten Pedersen, Ole Kannegaard, Inge Lise Elstrup, Preben Pedersen, Hella Busse, Jesper Gade, Bente Sørensen, Jens A. Rasmussen, Søren Berthelsen, Birger Jørgensen og Peter Pedersen.
Tillykke og tak for støtten til ungdommen i IF Fjorden.

Er du ikke allerede medlem af IF Fjordens Støtteforening, men ønsker at støtte arbejdet med børn og unge i lokalområdet, kan du rette henvendelse til Svend Vinther 61367105

Formand:
Søren B Jensen
Elmegårdsvej 11
8983 Gjerlev
T: 86 476442
degnebakken@mail.tele.dk

Niels Jørgen Gaarsmann Havnevej 3 Udbyhøj Tlf. 86 472195

Lis Thomass Kærvejen 4 Øster Tørslev Mobil. 32178932

Ole Clausen Udbyhøjvej 691 Udbyhøj Tlf. 86 472147

Svend Vinther Dalsvinget 14 Øster Tørslev Tlf. 86 476405

Johannes Lynggaard Blokhøj 2 Øster Tørslev. Tlf. 86476161

Liva Lauridsen Tinghøjvej 4 Dalbyover Tlf. 86473299

Samtykkeerklæringer fra DGI:

Samtykke til brug af portrætbilleder i foreningen.

Hvis du skal bruge en samtykkeerklæring til en voksen, skal du klikke på det første link herunder, og hvis du skal bruge en samtykkeerklæring til et barn, skal du klikke på det andet link herunder:

Samtykke til brug af portrætbilleder i foreningen  (voksne):

samtykke-til-brug-af-portraetbilleder-i-forening

Samtykke til brug af portrætbilleder i foreningen  (børn og unge):

samtykke-til-brug-af-portraetbilleder-i-forening-boern-og-unge

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

1. maj 2018

IF Fjordens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

IF Fjorden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Hans Nicholaisen, Sanne Andersen, Lise Fuhr Frandsen

Adresse: Dalsvinget 23, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J

CVR: 18830418

Telefonnr.: 51906513

Mail: sa.dalsvinget@gmail.com

Website: www.iffjorden.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 1. Oplysninger om ledere og trænere:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR-nummer

  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din relation til os

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

2. udgave, februar 2018.

[/tab][tab id=Fortegnelsespligten]

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: IF Fjorden, Dalsvinget 24, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev J, CVR18830418

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 01/05-2018

 1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?
Kontaktoplysninger på navngivne personer. Følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Hans Nicholaisen, Dalsvinget 23, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev J,
 • Sanne Andersen, Dalsvinget 12, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev J, 51906513
 • Lise Fuhr Frandsen, Stoubyvej 2, Ø. Tørslev, 8983 Gjerlev J, 27634387
 1. Hvad er formålene med behandlingen?
Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

 1. Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning
 2. Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer
 3. Indhentelse af børneattester
 4. Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning
 5. Behandling knyttet til bekæmpelse af doping og matchfixing
 1. Hvilke personoplysninger behandler vi?
Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger. Almindelige personoplysninger:

 1. Navn
 2. Mailadresse
 3. Telefon
 4. Adresse
 5. Fødselsdato

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 1. CPR-nummer
 2. Helbredsoplysninger
 3. Oplysninger om strafbare forhold
 1. Hvem behandler vi oplysninger om?
De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger. Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. Medlemmer
 2. Ledere
 3. Trænere
 4. Kunder
 1. Hvem videregives oplysningerne til?
Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.

Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

 1. Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri
 2. Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger
 1. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?
Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.
 1. Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer

i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 1 år efter virket er ophørt. For lønnede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.

 1. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.
 2. CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb
 3. Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke
 1. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?
Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres. Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på vores foreningscomputer, som er låst inde, og som er beskyttet af password, som kun Hans Nicolaisen kender til
 1. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?
Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

 1. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?
Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

 1. At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.
 2. At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.
 3. At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.
Vores IT-system kan følgende:

 1. Foretage automatisk sletning

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

2. udgave, februar 2018.

Klubbladet udgives 2 gange årligt. Vi vil rigtig gerne modtage input og artikler 🙂

Redaktør:
Poul Christensen
T: 76 40 07 41
fotografi@mail.dk

Skribenter:
Lise Fuhr
T: 2763 4387
hoejtofte@hotmail.com

Sanne Andersen
T: 5190 6513
sa.dalsvinget@gmail.com

BESTYRELSEN IF FJORDEN

Formand:

Sanne Andersen

Dalsvinget 10, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

Tlf. 5190 6513

sa.dalsvinget@gmail.com

Kasserer:
Karina Møller

Tørringvej 11, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

iffjorden1@gmail.com

Fodboldformand:
Torben Birkkjær

Udsigten 5, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

Tlf. 29138314

tbirk@mail.dk

Ungdomsfodbold:
Jan Estrup Andersen

Ved Åen 1, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

Tlf: 60184608

janandersen181@gmail.com

Håndbold:
Morten Mikkelsen

Frederiksbergvej 10

8983 Gjerlev

Mobil. 51326630

malawiahli@yahoo.dk

Badminton:
Sanne Andersen

Dalsvinget 10 Øster Tørslev

8983 Gjerlev

sa.dalsvinget@gmail.com

Tlf. 5190 6513

 

Senioridræt:
Freddy Andersen,

Dalsvinget 12, Øster Tørslev,

8983 Gjerlev

Mobil: 20479992,

freddyandersen30@gmail.com

 

Fitness:
Sanne Andersen

Dalsvinget 10, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

Tlf.: 5190 6513

sa.dalsvinget@gmail.com

 

Tennis:
Søren Jensen

Elmelundsvej 11

8983 Gjerlev

Tlf. 2929 3838

degnebakken@mail.tele.dk

 

Gymnastik:
Louise Dich Jørgensen

Grejsvang 30

8970 Havndal

Mobil: 28513887

Louisedich@hotmail.com